ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา “การสืบสานและริเริ่มพระราชไมตรีกับยุโรปในสมัยรัชกาลที่ 7”


 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมมือกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เรื่อง : "การสืบสานและริเริ่มพระราชไมตรีกับยุโรปสมัยรัชกาลที่ 7" ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 2476 - 2477 / ค.ศ. 1934 ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในบริบทของสถานการณ์ในยุโรป สยาม และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งครอบคลุมประเด็น ที่มา สาเหตุ การเตรียมการเสด็จประพาสยุโรปตลอดจนผลสืบเนื่องของการเสด็จประพาสยุโรปและการแลกเปลี่ยนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระหว่างประเทศสยามกับประเทศในยุโรป 
 
     **ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย**
 
วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ :
  1. ดร.เตช บุนนาค
  2. รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
  4. ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์ วัฒนางกูร
  5. นางฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 
สถานที่ : ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลงทะเบียน เวลา 13.00 น.
เริ่มงานสัมมนาเวลา 13.30 - 16.30 น.