ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกข้อตกลงฯกับมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และรองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการจัดกิจกรรม โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าทางด้านวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องสู่สังคม ชุมชน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม อาคารรำไพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


ภาพประกอบ