Recommended Book

การเมืองการปกครองไทย : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ (พ.ศ. 2475 – 2540)

การเมืองการปกครองไทย : พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ (พ.ศ. 2475 – 2540)


สาระสังเขป : ตำราพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของไทย เป็นระยะเวลาร่วม 6 ทศวรรษ ตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เรื่อยมาจนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ. 2540 เพื่อให้ผู้อ่านได้สำรวจและค้นหาแบบแผนที่อาจถือเป็นแก่นแท้ หรือธรรมชาติของการเมืองการปกครองไทย ทว่าเนื้อหาทั้งหมดไม่อาจครบถ้วนทุกเหตุการณ์ได้ แต่เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีความสำคัญ พร้อมชวนขบคิด และสังเคราะห์บทสรุปของตนเอง 
 
ผู้แต่ง : ภูริ ฟูวงศ์เจริญ
ISBN : 9786164881419 
Call number : JQ1745 .ภ74 2563
ปีที่พิมพ์ : 2563
หมวดหมู่ : รัฐศาสตร์
 
อ่านฉบับเต็มได้โดยการ Scan QR Code ได้ที่ปกหนังสือ