News

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการสัมมนาพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “พัฒนาการของกฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไขการสมรส”

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการสัมมนาพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “พัฒนาการของกฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไขการสมรส”

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. คณพล จันทน์หอม ผู้ศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา และศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้ดำเนินรายการ ร่วมสัมมนาในงานครั้งนี้

READ MORE
Night at the Museum 2020

Night at the Museum 2020

โดยในปีนี้มาในแนวคิด แมวที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 ธันวาคม 2563

READ MORE
งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 22 ประจำปี 2563

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 22 ประจำปี 2563

สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการที่มุ่งมั่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 22 ประจำปี 2563

READ MORE
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” ประจำปี 2563

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส” ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการเปิดนิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “ประชาธิปกกาลสมัยในสัมพันธ์สยาม-ฝรั่งเศส”

READ MORE