Recommended Book

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดิรเรือ ระวางสยามกับสเวเดน

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี การค้าขาย และการเดิรเรือ ระวางสยามกับสเวเดน


สาระสังเขป : รายละเอียดสนธิสัญญา และพิธีสาร (Treaty and Protocol) ว่าด้วยความสัมพันธ์ รายละเอียดการเดินเรือ การค้า ระหว่างสยาม และสวีเดน หรือสวีเดน ที่มีการแก้ไขในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อันมีหม่อมเจ้าวิบูลย์สวัสดิ์วงศ์ สวัสดิกุล อัครราชทูตสยามประจำกรุงสต็อกโฮล์มในขณะนั้นเป็นผู้แทนสยาม สนธิสัญญานี้พระมหากษัตริย์ทั้งสองประเทศพระราชทาน พระราชสัตยาบัน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศใช้เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2469
 
ผู้แต่ง : -
ISBN : -
Call number : 
ปีที่พิมพ์ : 2469
หมวดหมู่ : พระปกเกล้าศึกษา
 
อ่านฉบับเต็มได้โดยการ Scan QR Code ได้ที่ปกหนังสือ