Recommended Book

แนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์5.	แนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์

แนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์5. แนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์


สาระสังเขป : เนื้อหาวิทยานิพนธ์ที่จัดพิมพ์เผยแพร่ มุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อแนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากข้อมูลสภาพสังคม เศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองในรัชสมัย นำเสนอแนวพระราชดำริทางการเมืองในช่วงก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ในแง่อุดมคติและความเป็นจริง แนวความคิดทางการเมืองซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องกัน จนกระทั่งคลี่คลายไปตามสภาพเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น รวมถึงการสละราชสมบัติของพระองค์ ที่นับว่าเป็นการแสดงออกถึงแนวพระราชดำริทางการเมืองหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ได้นำมาวิเคราะห์ และพิจารณาถึงเหตุการณ์ทางการเมืองภายหลังที่ทรงสละราชย์ เพื่อเป็นการปูพื้นความเข้าใจระบบการเมืองซึ่งสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
 
ผู้แต่ง : วัลย์วิภา จรูญโรจน์ 
ISBN : -
Call number : JQ1745 .ว613
ปีที่พิมพ์ : 2548
หมวดหมู่ : พระปกเกล้าศึกษา
 
อ่านฉบับเต็มได้โดยการ Scan QR Code ได้ที่ปกหนังสือ