Outside exhibition

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 จังหวัดขอนแก่น

 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพเหตุการณ์บ้านเมือง สถานที่สำคัญ ความเป็นอยู่ของผู้คน การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัย รวมทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมแบบพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ของตนเอง อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แนะนำนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” (จ.ขอนแก่น)

Gallery