Outside exhibition

นิทรรศการเคลื่อนที่

นิทรรศการเคลื่อนที่

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารหอโหวด ๑๐๑ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา
 
 
จากนั้นได้เสด็จฯ ทอดพระเนตร นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" โดยศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลถวายรายงานพร้อมด้วย นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  นางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพนักงานสถาบันพระปกเกล้าเฝ้ารับเสด็จฯ
 
 
โดยนิทรรศการเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า" เพื่อบอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ผ่านเหตุการณ์สำคัญและสภาพบ้านเมืองในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเป็นการขยายความรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไป  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2564 ณ หอโหวด ๑๐๑ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

Gallery