Temporary exhibition


สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ''สานศิลปาชีพสองขัตติยะราชนารี''

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

READ MORE