News

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 22 ประจำปี 2563

สถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการที่มุ่งมั่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย เห็นความสำคัญของการกระจายอำนาจในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย จึงจัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 22 ประจำปี 2563   เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการและนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำหลังภาวะวิกฤติต่อไป และสถาบันพระปกเกล้ายังคาดว่าจะได้รับประโยชน์เป็นข้อเสนอเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการกระจายอำนาจ ลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งบทเรียนการบริหารจัดการ COVID-19 จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและการส่งเสริมความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากร และส่งเสริมประชาธิปไตยของประเทศไทยให้มีคุณภาพต่อไป
 
ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “ลดความเหลื่อมล้ำ สู่ความเสมอภาคและเท่าเทียม” ประกอบไปด้วยบูธ “ความเหลื่อมล้ำกับพลังพลเมือง” จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประชาธิปไตยในมิติต่างๆ    เรียนรู้ประชาธิปไตยไร้พรมแดน ผ่าน E-Learning เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่าน ในรูปแบบ Virtual Museum ศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย  และผลงานของสถาบันพระปกเกล้า” อาทิ บูธการจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยการพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสู่ประชาธิปไตยมุมเสริมปัญญาพัฒนาความรู้ด้วย KPI Corner” และ “KPI E-Book Corner”

Gallery