News

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการสัมมนาพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “พัฒนาการของกฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไขการสมรส”


พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโครงการสัมมนาพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง “พัฒนาการของกฎหมายครอบครัวว่าด้วยเงื่อนไขการสมรส” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. คณพล จันทน์หอม ผู้ศึกษาวิจัยพระปกเกล้าศึกษา และศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้ดำเนินรายการ ร่วมสัมมนาในงานครั้งนี้ โดยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการกฎหมายครอบครัวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผ่านมา และมีการถ่ายทอดสดทางเฟชบุ๊คของพิพิธภัณฑ์ฯ 


Gallery