ข่าวประชาสัมพันธ์

งานเสวนาพระปกเกล้าเมื่อคราวศึกษาฝรั่งเศส

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดเสวนาพระปกเกล้าเมื่อคราวศึกษาฝรั่งเศส โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ รศ.ดร.สนธิ เตชานันท์ เป็นวิทยากรและนางสาวชมพูนุช ตั้งถาวร นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ดำเนินรายการในครั้งนี้
 
 
 
ซึ่งเนื้อหาบางส่วนของการเสวนา เน้นไปที่เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารบกฝรั่งเศสในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1922 โดยทรงศึกษารุ่นที่ 44 โดยผลการเรียนในทั้ง 2 ปีนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีคะแนนอยู่ในระดับดี-ดีมาก และนอกนั้นยังได้มีการประมวลความเห็นของอาจารย์ประจำวิชาต่างๆ ที่นายทหารนักเรียนเรียนพร้อมทั้งภาพรวมและความตั้งใจสติปัญญาและการประพฤติปฏิบัติของนายทหารนักเรียนแต่ละคนในระหว่างศึกษาด้วย
 
สำหรับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น พันโท ยอร์ช อเล็กซานเดอร์ (Lieutenant-colonel Marie Nicolas Georges Alexandre. Br.professeur adjoint) เป็นผู้ประมวลผลดังนี้ “เป็นน้องชายพระเจ้าแผ่นดินประเทศสยาม มีความประพฤติและการวางตนแบบยุโรป โดยทั่วไปกล่าวได้ว่า สามารถพิจารณาและตัดสินต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรง ฉลาด เข้าหาพูดจาด้วยได้ง่าย และเป็นผู้มีอัธยาศัยดียิ่ง...” 
 
โดยท่านสามารถชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ เพจของพิพิธภัณฑ์ค่ะ

ภาพประกอบ