นิทรรศการเคลื่อนที่

นิทรรศการเคลื่อนที่ จังหวัดยะลา

 
 
สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับเทศบาลนครยะลา ได้จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 28 มิถุนายน 2562 ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) จังหวัดยะลา เพื่อเป็นการบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สภาพเหตุการณ์บ้านเมือง สถานที่สำคัญ ความเป็นอยู่ของผู้คน การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงรัชสมัย รวมทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมแบบพหุวัฒนธรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ของตนเอง อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ทั้งนี้ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าชมนิทรรศการฯ ดังกล่าวได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala) จังหวัดยะลา โทร 0 7322 3666 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นิทรรศการเคลื่อนที่