นิทรรศการหมุนเวียน

นิทรรศการชั่วคราว เรื่อง “เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ”

นิทรรศการชั่วคราว เรื่อง “เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ”


ตลอดระยะเวลา 9 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2468 ถึงวันที่ 2 มีนาคมพุทธศักราช 2477 มีประมุขของนานาอารยประเทศได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำประเทศ ผ่านเอกอัครราชทูตแด่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่การเสด็จสืบราชสมบัติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต และการร่วมฉลองพระนคร 150 ปี แม้กระทั่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรประหว่างพุทธศักราช 2476 - 2477 ก่อนที่จะทรงมีพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติ
 
ในท้ายที่สุดนั้นเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์แห่งสยามพระองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์และพระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตย ทรงได้รับการยกย่องและถวายพระเกียรติสูงสุดทั้งในพระราชสถานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรือพระราชสถานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันพระปกเกล้า เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศส่วนพระองค์ จึงได้จัดแสดงเครื่องราชภัณฑ์ดังกล่าว โดยได้รับความอนุเคราะห์จากหม่อมราชวงศ์ในราชสกุลสวัสดิวัตน์เป็นผู้ให้ยืมโบราณวัตถุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศอันเป็นพระราชมรดกในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 แก่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังมีรายนามต่อไปนี้
 
 1. ม.ร.ว.ภัทราตรีทศ สวัสดิวัตน์
 2. ม.ร.ว.สุวนันท์วัลยะเสวี
 3. ม.ร.ว.รำพิอาภา เกษมศรี
 4. ม.ร.ว.วฒุิสวสัดิ์ สวัสดิวัตน์
 5. ม.ร.ว.สุดานนท์ สินธวานนท์
 6. ม.ร.ว.เดือนเด่น กิติยากร
 7. ม.ร.ว.ปรียาภา เดนท์ สวัสดิวัตน์
 8. ศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
   
 
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราสิงห์ขาว ประเทศเชโกสโลวะเกีย
 • สร้อยสังวาลลงยาสีขาว สีเขียว และสีแดง
 • ดวงตรา จี้ พร้อมสายสะพายสีแดงและสีขาว
 • ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พุทธศักราช 2477
   

 
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราบ๊าธ ชั้นที่ 1 ประเทศอังกฤษ
 • จี้พร้อมสร้อยสังวาล ลงยาสีขาว สีเขียว และสีชมพู
 • ดวงตรา จี้ พร้อมสายสะพายสีแดง
 • ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2469
   

 
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเทศอิตาลี
 • ดวงตรา พร้อมจี้และสร้อยสังวาล
 • ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อ พุทธศักราช 2469
   
 
 • เครื่องราชอิสิรยาภรณ์ ตราเซราฟิม ชั้นที่ 1 ประเทศสวีเดน
 • ดวงตราพร้อมแพรแถบสีฟ้า
 • ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อ พุทธศักราช 2469
 

 
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • ดวงตราดวงใหญ่ ดวงตราวงเล็ก พร้อมสายสะพายสีน้าเงินและสีเหลือง
 • ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2469
 

 
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ลิจอง ดอนเนอร์ ประเทศฝรั่งเศส
 • ดวงตราดวงใหญ่ ดวงตราดวงเล็ก พร้อมสายสะพายสีแดง
 • ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อ พุทธศักราช 2469
   
 
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตราเลโอโปลด์ ชั้นที่ 1 ประเทศเบลเยี่ยม
 • ดวงตราสิงห์สีทองและสีเงิน พร้อมสายสะพายสีแดง
 • ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2469
 
 
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ PRINCEPS ET PATRIA ประเทศเดนมาร์ก
 • ตราดวงเล็ก จี้ พร้อมสายสะพายสีแดงและสีขาว
 • ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2468
 
 
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประเทศฮังการี
 • ดวงตรา จี้ พร้อมสายสะพายสีเขียวเดินทองสีขาวและสีแดง
 • ทูลเกล้าฯ ถวายเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2477